“Manueel Therapie is het geheel van activiteiten gericht op het bewegend functioneren van de mens met als doel de advisering omtrent, c.q. het voorkomen, opheffen, verminderen en/ of compenseren van functiestoornissen in het arthrogene deel van het bewegingsapparaat en de daarbij­behorende biomechanische en neuro-fysische structuren”.

Deze definitie wordt gehanteerd door de leden van de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie.

Het meest opvallende verschil met een behandeling fysiotherapie is de manipulatie (“het kraken”). Daarbuiten kent de Manuele Therapie echter nog vele andere specifieke behandelmethoden. Ook het onderzoek kenmerkt zich door opvallende verschillen in vergelijking met het stan­daard fysiotherapeutisch onderzoek.

Waar?