De in ons beroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid is door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (K.N.G.F.)vastgelegd.

Visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid:

Als organisatie en medewerkers onderschrijven wij het kwaliteitsprogramma van het K.N.G.F. Dit omvat het geheel van alle gecoördineerde activiteiten die kwaliteitsverbetering tot doel hebben. Het kwaliteitsprogramma heeft een permanent karakter. Indien voldaan wordt aan de eisen van het kwaliteitsprogramma leidt dit tot opname in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Alle in onze organisatie werkzame fysiotherapeuten staan hierin vermeld.

Kwaliteitsbewaking

In de bij de Stichting aangesloten praktijken wordt er naar gestreefd verantwoorde en doelgerichte zorg aan de patiënten aan te bieden. Hiertoe wordt in de praktijk getracht invulling te geven aan de in onze beroepsgroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Aan de hand van de pijlers van het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie worden doelstellingen geformuleerd die er toe kunnen bijdragen dat de kwaliteit van de zorg in onze praktijk zo optimaal mogelijk wordt gegarandeerd.

Alle medewerkers van onze praktijken zetten zich in om de hoogste kwaliteit te leveren. De verplichte na- en bijscholingscursussen worden uiteraard gevolgd. Relevante cursussen en congressen worden bezocht. Deelgenomen word aan het Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten, overlegstructuren met verwijzers en collegae in de zorgsector. Uiteraard is iedereen aangesloten bij de bekende beroepsorganisaties en gelden de gedragsregels voor fysiotherapeuten, de klachtenregeling en de modelregeling fysiotherapeut- patiënt. Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG-register.

Registerfysiotherapeut

Alle collega’s zijn in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie opgenomen. Zij hebben om dit te behalen diverse nascholingen en cursussen gevolgd. Wat de registerfysiotherapeut voor u kan betekenen leest u in de folder “De registerfysiotherapeut doet meer” Deze folder is er ook in het Turks en het Arabisch.

Cijfers

Uiteraard houden we ook verschillend cijfermateriaal bij. Deze publiceren we in ons jaarverslag. U kunt die via de praktijken opvragen of downloaden.